THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 879/TTg-KTN
V/v tình hình thực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2011

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Xét đề nghị củaBộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 48/BKHĐT-QLKKT ngày 06 tháng 01 năm 2011); ýkiến của Bộ Tài chính (văn bản số 2615/BTC-CST ngày 25 tháng 02 năm 2011), Bộ Nộivụ (văn bản số 217/BNV-TCBC ngày 24 tháng 01 năm 2011), Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội (văn bản số 334/LĐTBXH-PC ngày 29 tháng 01 năm 2011) và Thanhtra Chính phủ (văn bản số 1198/TTCP-PC ngày 19 tháng 5 năm 2011) về tình hìnhthực hiện Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quyđịnh về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

Bộ Kế hoạch vàĐầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và các địa phương tổng kết,đánh giá kết quả 20 năm đầu tư xây dựng và phát triển các khu công nghiệp, khukinh tế; trên cơ sở đó thống nhất kiến nghị về mô hình tổ chức quản lý nhà nướcở cấp Trung ương và địa phương theo nguyên tắc quản lý “một cửa, tại chỗ”,trong đó xác định cụ thể chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý các khucông nghiệp, khu kinh tế tại các địa phương; các cơ chế, chính sách đảm bảo chocác khu công nghiệp, khu kinh tế hoạt động có hiệu quả và sửa đổi, bổ sung Nghịđịnh số 29/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ để trình Chính phủxem xét, quyết định trong quý I năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Các Bộ: Quốc phòng, Xây dựng, Công Thương, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban QL các KCN, KKT các tỉnh, thành phố;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NC, TCCV, KNTN, PL, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (5).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải