VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8793/VPCP-KTN
V/v triển khai đầu tư công trình đường Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn Nha Trang-Diên Khánh (Cao Bá Quát-Cầu Lùng), tỉnh Khánh Hòa

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhKhánh Hòa (tờ trình số 4917/TTr-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2010), ý kiến của BộKế hoạch và Đầu tư (công văn số 7506/BKH-KTĐP &LT ngày 21 tháng 10 năm 2010),Bộ Tài chính (công văn số 13779/BTC-ĐT ngày 13 tháng 10 năm 2010), Bộ Giaothông vận tải (công văn số 7097/BGTVT - KHĐT ngày 11 tháng 10 năm 2010), Bộ Xâydựng (công văn số 1967/BXD-HĐXD ngày 07 tháng 10 năm 2010), Bộ Tài nguyên vàMôi trường (công văn số 4229/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18 tháng 10 năm 2010) về việctriển khai đầu tư công trình đường Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn Nha Trang-DiênKhánh (Cao Bá Quát-Cầu Lùng), tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cóý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc việc triển khaidự án bồi thường, giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích đất theo quy hoạch chitiết xây dựng tỷ lệ 1/500 trên trục đường nối Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn NhaTrang-Diên Khánh (Cao Bá Quát-Cầu Lùng) theo hình thức Hợp đồng Xây dựng-Chuyểngiao. Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa quyết định theo thẩm quyền các nội dungliên quan, đảm bảo hiệu quả đầu tư, đúng các quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng;
- Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, GTVT, XD, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, ĐP, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (4). Hong (20b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý