VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8796/VPCP-KTN
V/v Chủ đầu tư dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và nhà ở Vạn Minh, Thường Tín, TP Hà Nội

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội

Xét đề nghị của Công ty cổ phầnPhong Phú ( văn bản số 34/CV-PP ngày 19 tháng 11 năm 2010) về việc xem xét đềxuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội về thay thế chủ đầu tư dự ánKhu trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và nhà ở Vạn Minh, huyện Thường Tín,thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xemxét xử lý đề nghị của Công ty cổ phần Phong Phú tại văn bản nêu trên và trả lờicho Công ty biết.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP,
Phó TTg Hoàng Trung Hải;
- Công ty cổ phần Phong Phú;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN (4b) Nghĩa (14).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý