BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 88/BGTVT-TC
V/v: Thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước về xử lý tài sản.

Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Bộ Giao thông vận tải đã nhận được văn bản số 14896/BTC-QLCS ngày 09/12/2008 của Bộ Tài chính về việc tổ chức thực hiện kiếnnghị của Kiểm toán Nhà nước. Về vấn đề này, Bộ Giao thông vận tải báo cáo BộTài chính danh mục tài sản là xe ô tô của các Dự án thuộc phạm vi quản lý củaBộ mà Kiểm toán Nhà nước có kiến nghị tại văn bản số 264/KTNN-TH ngày29/11/2008 (có bảng kê tài sản kèm theo). Tuy nhiên 03 xe ô tô MitshubishiPajero biển kiểm soát số 29L-3228, 29L1841, 29L-1852 do Bộ Giao thông vận tảiđiều chuyển theo Quyết định số 202/QĐ /BGTVT ngày 22/01/2002 khi chưa có thoảthuận của Bộ Tài chính mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu đã được Bộ khắc phục thiếusót bằng Quyết định số 3502/QĐ-BGTVT ngày 16/11/2004 điều chuyển lại 03 xe ô tôtrên (có thoả thuận số 3352/TC-QLCS ngày 10/4/2003) của Bộ Tài chính) choTrường kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải khu vực đồng bằng sông Cửu Long./.

(Gửi kèm theo văn bản này các tài liệu có liên quan)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường