BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 88/BXD-HTKT
V/v: Xin cấp giấy chứng nhận công nghệ xử lý chất thải nguy hại.

 Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2009

Kính gửi: Công ty Cổ phần Khoa học & Côngnghệ Môi trường Nam Nam Vương.

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 33/CV-NNV ngày22/12/2008 của Công ty Cổ phần Khoa học & Công nghệ Môi trường Nam NamVương về việc xin cấp giấy chứng nhận công nghệ xử lý chất thải nguy hại. Vềvấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

- Theo Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chínhphủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựngthì Bộ Xây dựng không có chức năng đánh giá và cấp giấy chứng nhận công nghệ xửlý chất thải nói chung và công nghệ xử lý chất thải nguy hại nói riêng.

- Tại khoản 4 Điều 16 Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn quy định: ”Bộ Khoa họcvà Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng tổ chức thẩm định công nghệ xửlý chất thải rắn mới được nghiên cứu và triển khai lần đầu ở Việt Nam”.

Vậy đề nghị Công ty Cổ phần Khoa học & Công nghệ Môitrường Nam Nam Vương làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫncác thủ tục, hồ sơ theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, Cục HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Ngọc Chính