BỘ Y TẾCỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/DP-DT
V/v hỗ trợ khẩn cấp tỉnh Gia Lai truy vết phòng, chống dịch COVID-19.

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Sở Y tế Đà Nẵng;
- Sở Y tế tỉnh Gia Lai.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 30/01/2021 đến 03/02/2021, trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ghi nhận 13 trường hợp mắc COVID-19 trong đó có những trường hợp có yếu tố dịch tễ phức tạp. Địa bàn xảy ra dịch tại khu dân cư có người dân tộc, địa hình phức tạp. Ngoài ra, tỉnh Gia Lai chưa từng ghi nhận ca bệnh tại cộng đồng trước đó.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và để hỗ trợ kịp thời việc truy vết nhanh các đối tượng tiếp xúc, khoanh vùng đáp ứng hiệu quả với dịch bệnh COVID-19 đang xảy ra tại tỉnh Gia Lai, Cục Y tế dự phòng đề nghị Sở Y tế Đà Nẵng cử ngay ít nhất 02 đội truy vết từ 8 tới 10 người đã có kinh nghiệm thực địa về công tác truy vết trên địa bàn thành phố Đà Nẵng trong thời gian vừa qua tới tỉnh Gia Lai để phối hợp điều tra, truy vết, xử lý ổ dịch.

Đề nghị Sở Y tế Gia Lai phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế Đà Nẵng, các cán bộ được Sở Y tế Đà Nẵng cử tới tỉnh Gia Lai để tổ chức truy vết triệt để tất cả những người tiếp xúc với các ca bệnh tại tỉnh Gia Lai trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT. Đỗ Xuân Tuyên (để báo cáo);
- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai;
- Các viện VSDT/Pasteur;
- CDC Gia Lai, Đà Nẵng;
- Lưu: VT, DT.

CỤC TRƯỞNG
Đặng Quang Tấn