TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 88/TCHQ-GSQL
V/v: Gia công tháo dỡ máy vi tính đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2006

Kính gửi: Cục hải quan Tp. Hải Phòng

Trả lời công văn số 6194/HQHP-PNV ngày 5/12/2005 của Cục Hải quan TP. Hải phòng về gia công tháo dỡ máy vi tính đã qua sử dụng cho nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Mặt hàng máy vi tính đã qua sử dụng không nằm trong danh mục cấm nhập khẩu theo Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 04/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ. Bộ Thương mại đã có văn bản gửi Tổng cục hải quan thống nhất các doanh nghiệp muốn gia công mặt hàng này thì phải có xác nhận của cơ quan Tài nguyên, Môi trường về việc chấp hành các quy định về môi trường.

Vì vậy, các doanh nghiệp khi làm thủ tục Hải quan gia công mặt hàng này phải có văn bản xác nhận của Cục Bảo vệ môi trường.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Hải Phòng biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục Bảo vệ môi trường;
- Cục HQ các tỉnh, TP.
- Lưu: VT, GSQL (2)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu