ỦY BAN DÂN TỘC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 88/UBDT-CSDT
V/v trả lời kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi: Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu.

Ủy ban Dân tộc nhận được văn bản số 11038/VPCP-QHĐP ngày 31/12/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Bạc Liêu sau kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV: “Đ nghị thống nhất trong việc sử dụng tên dân tộc Khmer hay Khơ me”. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban Dân tộc có ý kiến như sau:

Ủy ban Dân tộc đã trình Thủ tướng Chính phủ Đ án “Xác định thành phần, tên gọi một số dân tộc và xây dng Danh mục các dân tộc Việt Nam” tại T trình số 30/TTr-UBDT ngày 28 tháng 12 năm 2018, trong đó đề xuất viết tên “Khơ-me” bằng “Khmer” để thống nhất thực hiện trên toàn quốc, đáp ứng mong mỏi của đồng bào các dân tộc hiện đang có vướng mắc về tên gọi và thành phần dân tộc. Ngày 19/6/2019 Chính phủ đã có thông báo s 102/TB-VPCP giao cho Ủy ban Dân tộc tiếp tục phối hợp với một số Bộ, ngành hoàn thiện Đ án để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Ngày 05 tháng 01 năm 2015 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 02/QĐ-TTg Phê duyệt Đ án điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số, trong phương án điều tra thu thập thông tin 53 dân tộc thiểu số viết là: dân tộc Khmer. Do vậy có thể sử dụng tên gọi là dân tộc Khmer theo nguyện vọng của cử tri.

Trên đây là ý kiến trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Ủy ban Dân tộc xin gửi Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đ của đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu để Ủy ban Dân tộc hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Dân nguyện, QH (để b.c);
- V
ăn phòng Chính phủ;
- V
ăn phòng Quốc hội;
- Bộ trưởn
g, Chủ nhiệm UBDT;
- C
ng TTĐT của UBDT;
- Lưu: VT, CSDT(3).

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Đỗ Văn Chiến