BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 880/BHXH-THU
V/v thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu 830.000 đồng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2011

Kính gửi:

- Các phòng chức năng thuộc BHXH thành phố;
- Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

Thực hiện Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04/4/2011 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung. Trong khi chờ Bảo hiểm xã hội Việt Nam có văn bản hướng dẫn cụ thể, Bảo hiểm xã hội thành phố tạm thời hướng dẫn thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung như sau:

1. Áp dụng mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng làm cơ bản tính mức tiền lương, tiền công đóng BHXH, BHYT,BHTN từ ngày 01/5/2011 đối với người tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định và đối tượng quy định tại Mục 6 Phần D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/1/2007 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ.

2. Đối với người tham gia BHXH tự nguyện:

2.1. Từ ngày 01/5/2011 người tham gia BHXH tự nguyện lần đầu đóng BHXH tự nguyện và người tham gia BHXH đăng ký đóng BHXHtheo tháng: căn cứ mức đóng theo quy định tại Luật BHXH và mức thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng 830.000đồng/tháng, cao nhất bằng 16.600.000 đồng/tháng và được tính theo công thức sau:

Mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn

=

830.000 + m x 50.000
(đồng/tháng)

Trong đó: m là số nguyên lớnhơn hoặc bằng 0 (0; 1; 2; 3 …) do người tham gia BHXH tự nguyện tự lựa chọn.

2.2. Từ ngày 01/5/2011 người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký lại mức thu nhập tháng đóng BHXH thì mức thu nhập tháng đóng BHXH và mức đóng BHXH cũng theo hướng dẫn tại điểm 2.1 mục này.

2.3. Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đăng ký đóng theo quý hoặc 6 tháng một lần mà đã nộp đủ số tiền vào quỹ BHXH trước ngày 01/5/2011 thì không phải đóng bù số tiền chênh lệch giữa tiền lương tối thiểu mới với mức tiền lương tối thiểu cũ đến hết kỳ hạn đã đăng ký đóng; đến kỳ hạn đóng tiếp theo, mức thu nhập đóng BHXH và mức đóng BHXH tự nguyệnthực hiện theo hướng dẫn tại điểm 2.1 mục này.

Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện đã đăng ký đóng theo quý hoặc 6 tháng một lần nhưng trước ngày 01/5/2011 chưa nộp đủ tiền hoặc sau đó thực hiện đóng hằng tháng thì từ ngày 01/5/2011 mức thunhập tháng đóng BHXH tự nguyện và mức đóng BHXH tự nguyện phải điều chỉnh theo hướng dẫn tại điểm 2.1 mục này.

3. Đối tượng chỉ tham gia BHYT:

3.1. Đối với đối tượng do ngân sách nhà nước đóng toàn bộ mức đóng BHYT (đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân;Người nghèo, Người có công, Trẻ em dưới 6 tuổi, Thân nhân sỹ quan công an…),điều chỉnh số tiền phải đóng BHYT tương ứng với số lượng đối tượng đã cấp thẻvà chênh lệch tăng thêm giữa mức lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng với mức lương tối thiểu 730.000 đồng/tháng và số tháng tính từ tháng 5/2011 đến hết thời hạnsử dụng thẻ đã cấp.

3.2. Đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên:

Người tham gia BHYT từ ngày 01/5/2011tính mức đóng BHYT bao gồm phần đối tượng tự đóng và phần hỗ trợ của ngân sách theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.

Trường hợp người tham gia đã nộp đủ tiền đóng BHYT vào quỹ BHYT và được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/5/2011 thì không phải đóng bù phần chênh lệch tăng thêm.

3.3. Đối tượng tự nguyện tham giaBHYT:

Người tự nguyện tham gia BHYT từ ngày01/5/2011 tính mức đóng BHYT theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng.

Trường hợp người tham gia BHYT nộp đủ tiền vào quỹ BHYT trước ngày 01/5/2011 thì không phải đóng bù phần chênh lệch tăng thêm.

Ví dụ: Đại lý thu BHYT phường A quận 1 đã thu phí BHYT tính theo mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng/tháng của 10 người tự nguyện tham gia BHYT, ngày 29/4/2011 đã nộp đủ tiền vào quỹ của cơ quan BHXH quận 1 kèm theo danh sách 10 người tham gia BHYT. Trường hợp này,10 người tham gia BHYT không phải đóng bù phần chênh lệch tăng thêm.

Bảo hiểm xã hội thành phố đề nghị các phòng chức năng và Bảo hiểm xã hội quận, huyện hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia BHYT trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực hiện theo đúng quy định này. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội thành phố (phòng Thu) để được xem xét giải quyết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám đốc;
- Đăng tải trên website của BHXH TP;
- Lưu VT, Pthu (T).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Đỗ Quang Khánh