BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 880/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập tái xuất kho ngoại quan đối với sản phẩm hàng hóa xuất khẩu

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam
(Địa chỉ: P.53, Tòa nhà E-Town, 364 Cộng Hòa, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số 11/CV-NEV ngày 05/02/2009 của Công tyLiên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam về việc nêu tại trích yếu; thực hiệnchỉ đạo của Bộ Tài chính về vấn đề nêu trên, Tổng cục Hải quan hướng dẫn nhưsau:

1. Trong khi Công ty Shiseido Việt Nam là doanh nghiệp chếxuất có nhà máy đặt tại Khu công nghiệp AMATA – Đồng Nai chưa tìm được đối tácnước ngoài mua sản phẩm hàng hóa xuất khẩu và Công ty có nhu cầu thuê kho ngoạiquan (kho ngoại quan của Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam) đểgửi chính sản phẩm hàng hóa xuất khẩu đó thì Công ty Shiseido Việt Nam được gửikho ngoại quan theo dạng hàng hóa tạm nhập – tái xuất với điều kiện Công typhải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Hệ thống kho của Công ty Shiseido Việt Nam không đủ khả năng lưu trữ sản phẩm hàng hóa xuất khẩu;

- Sản phẩm hàng hóa xuất khẩu phải trong thời hạn quy địnhkhông phải nộp thuế nhập khẩu đối với vật tư, nguyên liệu nhập khẩu để trựctiếp sản xuất hàng hóa xuất khẩu.

2. Khi thực hiện thủ tục gửi kho ngoại quan sản phẩm hànghóa xuất khẩu, Công ty Shiseido Việt Nam sử dụng tờ khai hàng nhập, xuất khongoại quan (HQ/2002-KNQ).

3. Khi Công ty Shiseido Việt Nam làm thủ tục tái xuất sảnphẩm hàng hóa xuất khẩu ra khỏi kho ngoại quan, Công ty phải thực hiện việc mởtờ khai hàng hóa XK (HQ/2002-XK) theo quy định hiện hành và làm thủ tục xuấtkhẩu sản phẩm hàng hóa tại Chi cục Hải quan nơi Công ty đã thực hiện thủ tụcnhập khẩu vật tư, nguyên liệu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu và thực hiện thanhkhoản hồ sơ theo quy định.

Đề nghị Công ty Liên doanh TNHH Nippon Express Việt Nam và Công ty Shiseido Việt Nam liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan liên quan để thực hiện nộidung hướng dẫn trên.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty Liên doanh TNHH NipponExpress Việt Nam biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ Bình Dương, HQ Đồng Nai (để thực hiện)
- Lưu VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh