BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 880/TCHQ-TXNK
V/v xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK đưa đi thuê gia công

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi:

- Công ty CP may Gia Phúc;
- Công ty TNHH Thời trang Star;
- C
ông ty CP sữa Việt Nam;
- Công ty CP Thương mại A&T;
- Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn của Công ty CP may Gia Phúc, Công ty TNHH Thời trang Star, Công ty CP sữa Việt Nam, Công ty CP Thương mại A&T, Công ty TNHH Điện tử Samsung HCMC CE Complex phản ánh về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất hàng xuất khu đưa đi thuê gia công. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Ngày 23/02/2021, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 879/TCHQ-TXNK gửi các Cục Hải quan tỉnh, thành phố về xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu đưa đi thuê gia công. Đ nghị các doanh nghiệp liên hệ với cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để các doanh nghiệp biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;- Lưu: VT, TXNK (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng