BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số 8800 TC/TCT
V/v miễn thuế nhập khẩu hàng quà tặng

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2003

Kính gửi:

-Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
-Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 54/CP ngày 28/08/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu thì: hàng nhập khẩu là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam thuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu.

Để thống nhất việc giải quyết miễn thuế nhập khẩu đối với mặt hàng lịch, bưu thiếp, sổ tay nhập khẩu, tránh tình trạng lợi dụng, gian lận, nhập khẩu phục vụ mục đích kinh doanh; Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể về định mức miễn thuế nhập khẩu đối với cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; cơ quan, tổ chức Việt Nam (trừ tổ chức kinh tế, doanh nghiệp kinh doanh); các cá nhân người nước ngoài, cá nhân Việt Nam được giải quyết miễn thuế nhập khẩu trong một năm các loại như sau:

1. Các cơ quan, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam; các cơ quan, tổ chức Việt Nam (trừ các đơn vị kinh tế, các doanh nghiệp kinh doanh không thuộc đối tượng miễn thuế trong trường hợp này) được giải quyết miễn thuế nhập khẩu trong một năm các loại như sau:

- 300 (ba trăm) bản lịch các loại (gồm lịch để bàn, lịch treo tường các loại).

- Đối với các loại sổ tay, bưu thiếp, lịch nhỏ bỏ túi thì trị giá lô hàng được miễn thuế không quá 100USD (một trăm đô la Mỹ).

2. Các cá nhân người nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam, người Việt Nam công tác, học tập ở nước ngoài và người Việt Nam có thân nhân ở nước ngoài trong năm có nhập cảnh vào Việt Nam được phép nhập khẩu miễn thuế trong một năm các loại như sau:

- 20 (hai mươi) bản lịch các loại (gồm lịch để bàn, lịch treo tường...).

- Đối với các loại sổ tay, bưu thiếp, lịch bỏ túi thì trị giá lô hàng được miễn thuế không quá 50USD (năm mươi đô la Mỹ).

Định mức miễn thuế nhập khẩu đối với hàng quà tặng là lịch, bưu thiếp, sổ tay được thực hiện từ ngày văn bản này được ký ban hành và nằm trong định mức miễn thuế./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung