VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8805/VPCP-TH
V/v xử lý thông tin trên báo Tuổi trẻ TP. HCM

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính.

Báo Tuổi trẻ ra ngày 28 tháng 11 năm2010 đăng bài "Khổ với container hàng vô thừa nhận", phản ánh hàngtrăm container hàng tồn đọng tại các cảng biển Việt Nam cả năm nay, trong đó cónhiều loại hàng hóa tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường. Tình trạng hàng vềcảng không được nhận nhưng trả lại nơi chuyển đến cũng không xong, khiến nhiềucảng biển và hãng tàu lớn gặp bế tắc trong việc xử lý. Về vấn đề này, Thủ tướngChính phủ chỉ đạo:

Yêu cầu Bộ Giao thông vận tải chủtrì, phối hợp với Bộ Tài chính và Bộ Công Thương kiểm tra sự việc báo nêu, nếuđúng phải có biện pháp ngăn chặn, xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày15 tháng 12 năm 2010.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácBộ biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Báo Tuổi trẻ TP. HCM (để biết);
- VPCP: BTCN, các Phó CN;
các Vụ: KTTH, KTN, KGVX;
- Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, TH (3). 25

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc