TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 881/CT –TTHT
V/v Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

TP. Hồ Chí Minh , ngày 08 tháng 02 năm 2013

Kính gửi:

Công Ty TNHH Pyramid Consulting VN
Địa chỉ: Số 364 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh (Etown 1- Lầu 3)
MST 0302575117

Trả lời văn bản số 01/2013/QTT-TNCN ngày 25/01/2013 của Côngty về quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau :

Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của Bộ Tàichính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Căn cứ Khoản 1 Mục II công văn số 230/TCT-TNCN ngày17/01/2012 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2011 hướng dẫnvề thời điểm xác nhận thu nhập chịu thuế:

“Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác địnhbằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập kháctheo hướng dẫn tại Khoản 2, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày30/9/2008; Điều 1 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009; Điều 1 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính mà người nộp thuế nhận đượctrong năm 2011.

...

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm tổ chức,cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân.Trường hợp tiềnlương, tiền công tháng 12/2010, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộpthuế vào tháng 1/2011 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2011 để quyếttoán thuế trong năm 2011”

Căn cứ Tiết 1.1 Khoản 1 Mục III công văn số 187/TCT-TNCNngày 15/01/2013 của Tổng cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2012 hướngdẫn về thời điểm xác nhận thu nhập chịu thuế:

“Thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công được xác địnhbằng tổng số tiền lương, tiền công, tiền thù lao và các khoản thu nhập kháctheo hướng dẫn tại Khoản 2, Mục II, Phần A Thông tư số 84/2008/TT-BTC ; Điều 1Thông tư số 62/2009/TT-BTC; Điều 1 Thông tư số 02/2010/TT-BTC mà người nộp thuếnhận được trong năm 2012.

Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế là thời điểm tổ chức,cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công cho cá nhân.

Ví dụ 3. Trường hợp tiền lương, tiền công phát sinh trướctháng 12/2012, tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho đối tượng nộp thuế vào tháng1/2013 thì tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2013 để quyết toán thuế trongnăm 2013”

Căn cứ các quy định trên, trường hợp Công ty tiền lương tiềncông tháng 12/2010 được chi trả cho người lao động vào tháng 01/2011 thì đượctính vào thu nhập chịu thuế của năm 2011 để quyết toán thuế trong năm 2011; tiềnlương, tiền công phát sinh tháng 12/2012 được Công ty trả thu nhập cho ngườilao động vào tháng 1/2013 thì phải tính vào thu nhập chịu thuế của năm 2013 đểquyết toán thuế trong năm 2013.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quyđịnh tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi Nhận :
- Như trên ;
- P.KT2;
- P.PC;
- Web;
- Lưu (HC, TTHT).
236-31142/13 KhanhAT

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga