BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 881/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng tinh quặng zircon

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2014

Kínhgửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tổng cục Hải quan nhận được Côngvăn số 0081/HQBRVT-TXNK ngày 09/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàuvề việc phân loại mặt hàng tinh quặng Zircon. Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Căn cứ Danh mục hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính thì: Mặt hàng tinh quặng Zircon thuộc mã số2615.10.00 "- Quặng zircon và tinh quặng zircon".

Tuy nhiên, theo quy định tại Biểuthuế xuất khẩu ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012của Bộ Tài chính thì: Mặt hàng tinh quặng Zircon được chia làm 02 dòng hàng, cụthể như sau:

Mô tả hàng hóa

Mã số hàng hóa

Thuế suất (%)

Quặng niobi, tantali, vanadi hay zircon và tinh quặng của các loại quặng đó.

- Quặng zircon và tinh quặng zircon:

- - Quặng thô

2615.10.00

30

- - Tinh quặng

- - - Bột zircon siêu mịn cỡ hạt nhỏ hơn 75 micromet

2615.10.00

10

- - - Loại khác

2615.10.00

20

Do đó, đối với mặt hàng tinh quặngzircon xuất khẩu cần phân biệt cỡ hạt để xác định mức thuế suất phù hợp. Vìvậy, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khi hướng dẫn phân loại mặthàng tinh quặng zircon theo Biểu thuế xuất khẩu thì có mô tả rõ để tránh nhầmlẫn.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TXNK (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường