BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8810/TCHQ-TXNK
V/v xử lý nợ phạt chậm nộp thuế

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 947/HQBĐ-NV (kèm hồ sơ) ngày17/9/2015 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định về việc đề nghị xóa nợ tiền phạt chậmnộp thuế của Doanh nghiệp tư nhân Quảng Hà. Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

- Khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuếsố 21/2012/QH13 qui định trường hợp được xóa nợ tiền thuế, tiền phạt như sau:“Các khoản nợ tiền thuế, tiền chậm nộp,tiền phạt của người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này màcơquan quản lý thuế đã áp dng tất cả các bin pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại khoản 1 Điều 93của Luật này và các khoản nợ tin thuế,tin chậm nộp, tiền phạt này đãquá mười năm, kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế, nhưng không có khả năng thu hồi.”

- Khoản 26 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuếsố 21/2012/QH13 qui định biện pháp cưỡng chế như sau:

1. Các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế baogồm:

a) Trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế thi hànhquyết định hành chính thuế tại Kho bạc Nhà nước, ngân hàng thương mại, tổ chứctín dụng khác; yêu cầu phong tỏa tài khoản;

b) Khấu trừ một phần tiền lương hoặc thu nhập;

c) Dừng làm thủ tục hải quan đi với hàng hóa xuất khu, nhập khẩu;

d) Thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng;

đ) Kê biên tài sản, bán đấu giá tài sản kê biên theo quy định củaphápluật;

e) Thu tiền, tài sản khác của đối tượng bị cưng chế thi hành quyết định hành chính thuế dotổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ;

g) Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng kýdoanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.”

- Khoản c Điều 32 Nghị định 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 qui định xóa nợtiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt như sau:“Cơ quan quản lý thuế đã áp dụng tất cả các biệnpháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo qui định nhưng khôngthu đủ tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt.

- Khoản 3 mục c.3 Điều 136 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính qui định về hồ sơ xóa nợ nhưsau:“Văn bản, tài liệukèm theo hồ sơ cưỡng chế nợ thuế đã thc hin đầy đủ các bin pháp cưỡng chế (đến biện pháp cuối cùng...).

Do đó, theo qui định dẫn trên thì hồ sơ Cục Hải quantỉnh Bình Định đề nghị xóa nợ tiền thuế chưa áp dụng tất cả các biện pháp cưỡngchế (chưa áp dụng biện pháp đ, e), vì vậy, chưa đủ cơ sở xem xét xóa nợ.

- Khoản 3 Điều 54 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 qui địnhhoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp chấm dứt hoạt động như sau:Doanh nghiệp chấm dứt hoạt động chưahoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phn thuếnợ còn lại do chủ sở hữu doanh nghiệp chu trách nhim np.”

Căn cứ qui định dẫn trên, đề nghị Cục Hải quan tỉnhBình Định phối hp với các cơ quan chức năng, áp dụng các biện pháp cưỡng chếyêu cầu chủ sở hữu doanh nghiệp nộp đủ số tiền còn nợ vào ngân sách nhà nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh BìnhĐịnh biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Nguyễn Dương Thái (để b/cáo);
-
Lưu: VT, TXNK, Tĩnh (03B).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang