VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8814/VPCP-KGVX
V/v lập quy hoạch tổng thể cấp Quốc gia bảo tồn, tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Thanh Hóa

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhThanh Hóa (công văn số 3095/UBND-VX ngày 18 tháng 6 năm 2010), ý kiến của BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch (công văn số 4054/TB-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm2008 và công văn số 3093/BVHTTDL-DSVH ngày 16 tháng 9 năm 2009) về việc lập quyhoạch tổng thể cấp Quốc gia bảo tồn, tu bổ, tôn tạo phát huy giá trị di tíchlịch sử văn hóa Hàm Rồng, Thanh Hóa, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiếnnhư sau:

Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchhướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa lập quy hoạch tổng thể bảo tồn, tu bổ,tôn tạo, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Thanh Hóa theo quyđịnh hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộVăn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các cơ quanliên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg CP, PTTg Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN,
các Vụ: KTN, ĐP, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3), DVT 19

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ