BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8816/BTC-TCHQ
V/v xác định trị giá tính thuế đối với hàng hóa nhập khẩu thiết bị đồng bộ

Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2014

Kính gửi: Tổng Công ty quản lý bayViệt Nam
(Địa chỉ: 119 Nguyễn Sơn, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2419/QLB-ATCC-HAN ngày 19/5/2014 của Tổng Công ty quản lý bay Việt Nam đề nghịhướng dẫn cách xác định giá tính thuế đối với những phần hạng mục thiết bị củahệ thống đồng bộ tự động quản lý không lưu (Hệ thống ATM), Bộ Tài chính có ýkiến như sau:

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều97 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính, thì: Máy móc,thiết bị thuộc các chương 84, Chương 85 của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi, nếuthỏa mãn các nội dung nêu tại chú giải 3, 4 và 5 Phần XVI Danh mục hàng hóaxuất nhập khẩu Việt Nam thì thực hiện phân loại theo máy chính, không phân biệtnhững máy móc, thiết bị đó được nhập khẩu từ một hay nhiều nguồn, về cùngchuyến hay nhiều chuyến, làm thủ tục tại một hay nhiều cửa khẩu khác nhau.

- Căn cứ khoản 2 Điều 97 Thôngtư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục nhậpkhẩu máy móc, thiết bị đồng bộ thuộc Chương 84, 85, trong đó có quy định rõviệc người khai hải quan phải “ a.3) Nộp đủ thuế theo từng máy móc, thiết bịtrong Danh mục và bị xử phạt vi phạm nếu việc kê khai không đúng."

- Căn cứ quy định tại khoản 2Điều 4 Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007 của Chính phủ; Điều 12 Thôngtư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính, thì: Trị giá tính thuếlà giá thực tế phải trả tính đến cửa khẩu nhập đầu tiên và được xác định theocác phương pháp xác định trị giá tính thuế quy định từ Điều 7 đến Điều 12 Nghịđịnh số 40/2007/NĐ-CP (được hướng dẫn cụ thể tại Điều 13, 15, 16, 17, 18, 19Thông tư số 205/2010/TT- BTC)

Trường hợp Tổng Công ty quản lý bayViệt Nam nhập khẩu hệ thống đồng bộ tự động quản lý không lưu (Hệ thống ATM)được phân loại và xác định trị giá tính thuế như sau:

- Nếu máy móc thiết bị của hệthống tự động quản lý không lưu được xác định là dây chuyền thiết bị đồng bộđáp ứng quy định tại Điều 97 Thông tư 128/2013/TT-BTC thì khi nhập khẩu thựchiện phân loại theo máy chính, trị giá tính thuế là giá thực tế phải trả củatoàn bộ hệ thống thiết bị đồng bộ.

- Nếu máy móc thiết bị của hệthống tự động quản lý không lưu không được xác định là dây chuyền thiết bị đồngbộ thì khi nhập khẩu thực hiện phân loại, xác định trị giá tính thuế theo từngmáy móc, thiết bị. Trường hợp hồ sơ của doanh nghiệp có một số hạng mục khôngđược nhà thầu cung cấp đơn giá chi tiết do giá các hạng mục này được tính gộpvào hệ thống thiết bị thì doanh nghiệp tự kê khai và chịu trách nhiệm trướcpháp luật vê các nội dung đã khai báo, và cơ quan Hải quan nơi doanh nghiệp mởtờ khai có trách nhiệm kiểm tra để xác định giá tính thuế theo đúng nguyên tắcxác định giá tính thuế quy định tại Nghị định số 40/2007/NĐ-CP ngày 16/03/2007của Chính phủ ; Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếpvới cơ quan hải quan nơi đăng ký tờ khai hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Bộ Tài chính thông báo để Tổng Côngty quản lý bay Việt Nam biết và thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái