BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/BXD –HĐXD
V/v đăng ký lại doanh nghiệp, điều chỉnh giấy phép đầu tư của Công ty liên doanh văn phòng Prudential - AA

Hà Nội, ngày 07 tháng 6 năm 2011

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựngnhận được văn bản số 2859/SKHĐT-ĐKĐT ngày 21/4/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tưthành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý cho việc đăng ký lại doanh nghiệp, điềuchỉnh giấy phép đầu tư của Công ty liên doanh văn phòng Prudential - AA. Saukhi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc Côngty liên doanh văn phòng Prudential – AA (là doanh nghiệp liên doanh có vốn đầutư nước ngoài, thành lập và hoạt động theo giấy phép số 422/GP-HCM ngày22/10/2002, giấy chứng nhận điều chỉnh giấy phép đầu tư số 422/GCNĐC2 -HCM ngày02/10/2006 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh) đăng ký lại doanh nghiệp thuộc hoạtđộng được xem xét theo quy định tại Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điềucủa các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản, Nghị định số 101/2006/NĐ-CPngày 21/9/2006 của Chính phủ quy định việc đăng ký lại, chuyển đổi và đăng kýđổi Giấy chứng nhận đầu tư của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theoquy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

2. Căn cứ hồsơ cho thấy việc chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ của thành viên trong Công tyliên doanh văn phòng Prudential – AA, trong đó có phần vốn góp bằng giá trị quyềnsử dụng đất tại số 2-4 đường Bến Cần Giuộc, Phường 11, Quận 8, Thành phố Hồ ChíMinh sang cho các nhà đầu tư mới là Công ty cổ phần quản lý quỹ Tín Phát vàCông ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng thương mại cổ phần HàngHải, gắn với mục tiêu chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài sang doanh nghiệp vốn trong nước; thành lập tổ chức kinhtế mới; thay đổi người đại diện theo pháp luật, tên dự án đàu tư; điều chỉnhtăng tổng mức đầu tư và thời gian dự án.

Như vậy, thựcchất việc chuyển nhượng vốn chính là chuyển nhượng toàn bộ dự án cho nhà đầu tưmới. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng dự án thực hiện theo quy định tại Điều 66Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Đề nghị Côngty cổ phần địa ốc AA thực hiện việc chuyển nhượng và đăng ký biến động quyền sửdụng khu đất dự án tại số 2-4 đường Bến Cần Giuộc, Phường 11, Quận 8, Thành phốHồ Chí Minh sang cho Công ty cổ phần quản lý quỹ Tín Phát theo quy định củapháp luật về đất đai trước khi xem xét việc chuyển nhượng toàn bộ dự án.

3. Một số nộidung cần lưu ý:

- Việc chuyểnnhượng toàn bộ vốn điều lệ của các thành viên trong Công ty liên doanh vănphòng Prudential – AA sang cho nhà đầu tư mới nếu có phát sinh lợi nhuận thìbên chuyển nhượng phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế.

- Việc kéodài thời gian dự án cần được xem xét phù hợp với thời gian sử dụng đất quy địnhtại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, theo đó thời gian sử dụng đất của Côngty liên doanh văn phòng Prudential – AA là 40 năm kể từ ngày 22/10/2002.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND thànhphố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP. Hồ Chí Minh (đ/biết);
- Lưu VT, HĐXD (VQT – 03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh