UBND TỈNH BÌNH THUẬN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 882/SXD-KTKH
V/v Hướng dẫn điều chỉnh giá và Hợp đồng theo thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây Dựng

Phan Thiết, ngày 20 tháng 05 năm 2008

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố;
- Các DN tư vấn xây dựng;
- Hội Kiến trúc sư Bình Thuận;
- Hội Xây dựng Bình Thuận;
- Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Bình Thuận;
- Phòng QLĐT thị xã LaGi và Tp.Phan Thiết;
- Phòng Kinh tế huyện Phú Quý và Phòng Công Thương các huyện.

Thực hiện chủ trương của Chínhphủ tại văn bản số 164/TTg-CN ngày 29/01/2008 và văn bản số 546/TTg-KTN ngày14/4/2008 về điều chỉnh giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu xây dựng và hợpđồng xây dựng; Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày17/4/2008 (có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo) thay thế Thông tưsố 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 về việc “Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồngxây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng”; Thựchiện ý kiến của UBND tỉnh tại Công văn số 2090/UBND-ĐTQH ngày 06/5/2008 về việc“Hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày17/4/2008 của Bộ Xây dựng” (thay thế Công văn số 1351/UBND-ĐTQH ngày 27/3/2008của UBND tỉnh).

Sở Xây dựng thông báo đến cácchủ thể đang hoạt động trong ngành Xây dựng biết việc điều chỉnh giá bắt đầu từngày Thông tư 09/2008/TT-BXD có hiệu lực đối với các khối lượng thi công xâylắp từ năm 2007 chịu ảnh hưởng của biến động giá vật liệu xây dựng làm tăng(giảm) chi phí xây dựng công trình ngoài khả năng kiểm soát của chủ đầu tư vànhà thầu (sau đây gọi là khối lượng xây lắp bị ảnh hưởng tăng giá).

Nội dung cụ thể Thông tư số09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008, đề nghị liên hệ với Sở Xây dựng (Phòng Kinh TếKế Hoạch) để được sao lục hoặc vào Website Bộ Xây dựng để tra cứu ở đại chỉ:http://www.moc.gov.vn

Trong quá trình áp dụng, nếu cóvấn đề gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan phản ảnh trựctiếp về Sở Xây dựng để báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, giải quyết.

Công văn này thay thế Công vănsố 589/SXD-KTKH ngày 03/4/2008 của Sở Xây dựng về việc "Hướng dẫn điềuchỉnh giá và giá hợp đồng theo Thông tư 05/2008/TT-BXD ngày 22/02/2008 của BộXây dựng".

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Lãnh đạo Sở XD (3B)
- Lưu VT-KTKH-QLKT

GIÁM ĐỐCTrần Anh Tuấn