BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 882/TCHQ-TXNK
V/v nội dung và hiệu lực của công văn số 5933 TC/TCHQ ngày 01/6/2004 của Bộ Tài chính

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2012

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 174/HQLA-KTS ngày09/02/2012 của Cục Hải quan tỉnh Long An về việc xin ý kiến nội dung công vănsố 5933 TC/TCHQ ngày 01/6/2004 của Bộ Tài chính. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Nội dung hướng dẫn tại công văn số 5933 TC/TCHQ ngày01/6/2004 của Bộ Tài chính căn cứ vào quy định tại Điều 26 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 và Điều 57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày31/7/2000 của Chính phủ, tuy nhiên, Điều 26 Nghị định số 51/1999/NĐ-CP và Điều57 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP nêu trên đã bị bãi bỏ theo quy định tại khoản 2 Điều27 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ; vì vậy công vănsố 5933 TC/BTC đương nhiên hết hiệu lực theo các văn bản quy phạm pháp luật làcăn cứ ban hành văn bản này. Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Long An nghiên cứu kỹvăn bản để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Long Anđược biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Dương Phú Đông