Công văn

CÔNG VĂN

CỦA BỘTÀI CHÍNH SỐ 8821/TC-CST NGÀY 22 THÁNG 8 NĂM 2003
VỀ VIỆC XỬ LÝ THUẾ TTĐB HÀNG TÁI NK

Kính gửi: -Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ qui định tại cácNghị định số 54/CP ngày 28/8/1993, số 94/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998, số 84/1998/NĐ-CP ngày 12/10/1998 của Chính phủ, các Thông tư số 168/1998/TT-BTC ngày 21/12/1998, số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, Bộ Tàichính hướng dẫn xử lý thuế TTĐB đối với hàng đã xuất khẩu, nay tái nhập khẩunhư sau:

Hàng đã xuất khẩu nhưng vì lý do nào đó buộc phải nhập khẩutrở lại Việt Nam không phải nộp thuế TTĐB khi tái nhập khẩu. Điều kiện, thủ tụchồ sơ xét không thu thuế TTĐB và thẩm quyền xử lý không thu thuế TTĐB thực hiệnthống nhất như đối với không thu thuế nhập khẩu qui định tại tiết k, điểm 1,điểm 2, mục I, phần E Thông tư số 172/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998, Thông tư số 151/1999/TT-BTC ngày 30/12/1999 của Bộ Tài chính. Hàng hoá này khi tiêu thụ trên thị trường nộiđịa các đơn vị phải kê khai nộp thuế TTĐB.