ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 8821/UBND-ĐTMT
Về chấp thuận địa điểm đầu tư dự án khu cao ốc phức hợp nhà ở - thương mại của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tấn Trường tại phường Tân Phú, quận 7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2007

Kính gửi:

- Sở Quy hoạch-Kiến trúc;
- Sở Xây dựng;
- Sở Giao thông-Công chính;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân quận 7;
- Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tấn Trường.

Xét báo cáo đề xuất của Sở Tàinguyên và Môi trường tại Công văn số 10266/TNMT-QHSDĐ ngày 30 tháng 11 năm 2007về địa điểm đầu tư dự án khu cao ốc phức hợp nhà ở - thương mại của Công tyTrách nhiệm hữu hạn Tấn Trường tại phường Tân Phú - quận 7; Ủy ban nhân dânthành phố chỉ đạo như sau:

1. Chấp thuận cho Công ty Tráchnhiệm hữu hạn Tấn Trường đầu tư dự án cao ốc phức hợp nhà ở - thương mại tạiđịa điểm phường Tân Phú, quận 7 với quy mô khoảng 88.127,4m2; vịtrí, ranh giới khu đất thể hiện tại bản đồ số 25/2006/ĐĐBĐ do Chi nhánh Trungtâm Tư vấn dịch vụ kỹ thuật trắc địa bản đồ lập ngày 17 tháng 05 năm 2007; theophương thức tự thỏa thuận với người sử dụng đất theo quy định tại Điều 40 Nghịđịnh số 84/NĐ-CP ngày 25 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ;

2. Ủy ban nhân dân quận 7 thôngbáo đến các đối tượng sử dụng đất trong phạm vi dự án về việc Ủy ban nhân dânthành phố chấp thuận cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tấn Trường đầu tư dự áncao ốc phức hợp nhà ở - thương mại tại địa điểm nêu trên, đồng thời hỗ trợ Côngty trong việc thỏa thuận bồi thường, tái định cư theo quy định; đảm bảo khôngphát sinh khiếu nại.

3. Công ty Trách nhiệm hữu hạnTấn Trường có trách nhiệm: Đảm bảo đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án.Phải có cam kết tiến độ thực hiện. Nếu sai phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

- Liên hệ với Sở Giao thông -Công chính để xác định mép bờ cao rạch phía tây khu đất, hành lang bảo vệ rạchvà phương án xử lý các nhánh rạch trong phạm vi dự án;

- Liên hệ Ủy ban nhân dân quận 7và Sở Quy hoạch - Kiến trúc để được hướng dẫn việc lập, trình thẩm định, phêduyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 theo quy định;

- Liên hệ Sở Tài nguyên và Môitrường để được hướng dẫn việc lập, trình thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giátác động môi trường theo Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Bảo vệ môi trường;

- Liên hệ Sở Xây dựng để đượchướng dẫn việc lập, trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư theo Nghị định số 90/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về Quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành Luật Nhà ở.

4. Sở Tài nguyên và Môi trườngtrình Ủy ban nhân dân thành phố giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn TấnTrường sau khi Công ty đã hoàn tất việc bồi thường và dự án đầu tư đã được phêduyệt theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTUB: CT, PCT/ĐT;
- VPHĐ-UB: PVP/ĐT;
- Phòng ĐTMT;
- Lưu: VT, (ĐTMT-VH) LH

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín