BỘ TÀI CHÍNH
--------------------------
V/v điều hành giá xăng dầu.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------------
Hà Nội, ngày 02 tháng 7 năm 2012

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu
Căn cứ Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Thông tư số 234/2009/TT-BTC ngày 9/12/2009 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hình thành, quản lý và sử dụng Quỹ Bình ổn giá Xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ diễn biến giá xăng dầu thế giới trong thời gian gần đây;
Căn cứ đăng ký giá của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam tại công văn số 1002/PLX-KD ngày 29/6/2012;
Sau khi thống nhất với Bộ Công Thương; Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối:
1. Thực hiện giảm giá bán các chủng loại xăng dầu trong nước (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) ở nhiệt độ thực tế và ở địa bàn gần cảng nhập khẩu, gần nhà máy sản xuất, chế biến xăng, dầu; cụ thể:
+ Xăng giảm 600 đồng/lít; xăng RON 92 từ 21.200 đồng/lít xuống còn 20.600 đồng/lít;
+ Dầu điêzen giảm 200 đồng/lít, điêzen 0,05S từ 20.100 đồng/lít xuống còn 19.900 đồng/lít;
+ Dầu hỏa giảm 200 đồng/lít, từ 20.050 đồng/lít xuống còn 19.850 đồng/lít;
+ Madut giảm 300 đồng/kg, madut 3,5 S từ 17.950 đồng/kg xuống còn 17.650 đồng/kg
Giá bán các chủng loại xăng, dầu khác giảm tương ứng với từng chủng loại xăng, dầu trên cùng thị trường.
2. Giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá với mặt hàng xăng, dầu ở nhiệt độ thực tế 300 đồng/lít,kg như quy định hiện hành.
3. Mức giá bán xăng, dầu trên đây được áp dụng đối với lượng xăng, dầu thực tế bán ra kể từ 19 giờ ngày 02 tháng 7 năm 2012.
Bộ Tài chính thông báo để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Lãnh đạo Bộ Tài chính (báo cáo),
- Lãnh đạo Bộ Công Thương (báo cáo),
- Vụ TTTN, Cục QLTT, Vụ XNK (BCT);
- Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối;
- Cục TCDN, Thanh tra Tài chính, Vụ CST(BTC),
- Các phương tiện thông tin đại chúng;
- Lưu: VT, QLG.
TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ GIÁ
(đã ký)
Nguyễn Tiến Thỏa