BỘ XÂY DỰNG
---------------------
V/v: thành lập Công ty TNHH JungLim Architecture Việt Nam.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2011

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 3645/SKHĐT-ĐKĐT ngày 18/5/2011 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cho dự án thành lập Công ty TNHH Junglim Architecture Việt Nam. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:
1. Mục tiêu thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để cung cấp dịch vụ thiết kế kiến trúc, tư vấn kỹ thuật xây dựng công trình thuộc lĩnh vực được xem xét cấp giấy chứng nhận đầu tư theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Tuy nhiên, đây là loại hình kinh doanh dịch vụ vì vậy thời gian hoạt động chỉ nên giới hạn dưới 20 năm.
Riêng mục tiêu cung cấp dịch vụ quy hoạch đô thị và kiến trúc cảnh quan đô thị do Việt Nam chưa cam kết tại WTO đối với phương thức cung cấp dịch vụ số 3 (hiện diện thương mại), cột “hạn chế mở cửa thị trường” vì lý do an ninh quốc gia và trật tự công cộng, nên không xem xét mục tiêu hoạt động cung cấp dịch vụ này.
2. Chủ đầu tư là Junglim Architecture Co., Ltd được thành lập theo pháp luật Hàn Quốc có chức năng kinh doanh phù hợp với lĩnh vực hoạt động xin thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam; các văn bản pháp lý của chủ đầu tư đã được hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định.
3. Hoạt động xây dựng là lĩnh vực kinh doanh có điều kiện, khi hoạt động xây dựng doanh nghiệp phải có đủ điều kiện năng lực phù hợp với công việc đảm nhận theo quy định của pháp luật về xây dựng. Do vậy, nếu được cấp giấy chứng nhận đầu tư, đề nghị gửi văn bản cho cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương được biết để theo dõi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp này.
Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh xem xét theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh,
- Lưu VP, HĐXD (VQT - 03).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
(Đã ký)
Bùi Phạm Khánh