UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 883/SXD-GĐ
V/v: Hướng dẫn cụ thể mẫu nhà công vụ cho giáo viên.

Điện Biên Phủ, ngày 15 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Ban Chỉ đạo Đề án cấp huyện, thị xã, thành phố;
- Phòng GD và ĐT các huyện, thị xã, thành phố.

Căn cứ Văn số 24/BXD-KHCNngày 07 tháng 3 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn áp dụng thiết kế mẫuphục vụ Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ giáo viên giai đoạn2008-2012;
Căn cứ Quyết định số 13/2008/QĐ-BXD ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Bộ Xây dựng vềviệc ban hành Tập thiết kế mẫu Nhà ở công vụ cho giáo viên phục vụ Đề án Kiêncố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012;
Để thực hiện tốt Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viênnăm 2008 trên địa bàn tỉnh Điện Biên, đồng thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắctrong quá trình triển khai thực hiện dự án. Sở Xây dựng hướng dẫn cụ thể hơn vềthiết kế nhà công vụ cho giáo viên năm 2008 trên địa bàn tỉnh Điện Biên nhưsau:

1. Quy mô:(Theo Công văn số 24/BXD-KHCN ngày 07/3/2008 của Bộ Xâydựng):

Diện tích sử dụng = Diện tích ở+ Diện tích phụ trợ (bếp và WC) = 24,0 m2

+ Đối với khu vực xây dựng hạngmục công trình chưa có hệ thống cấp nước sinh hoạt thì không nhất thiết phảixây dựng khu vệ sinh khép kín, thì diện tích sử dụng được tính như sau:

Diện tích sử dụng = Diện tích ở+ Diện tích bếp ≤ 24,0 m2

+ Đối với khu vực xây dựng hạngmục công trình đã có hệ thống cấp nước sinh hoạt thì xây dựng khu vệ sinh khépkín, thì diện tích sử dụng được tính như sau:

Diện tích sử dụng = Diện tích ở+ Diện tích phụ trợ (bếp và WC) = 24,0 m2

+ Diện tích sử dụng cho phépđược tính dung sai với hệ số: ±5% tổng diện tích sử dụng.

2. Kết cấu: Móng trụ hiên BTCT200#, móng tường xây gạch VXM50#,giằng móng BTCT200#. Kết cấu thân nhà: Tường xây gạch VXM50#; Hệ thống giằngkháng chấn BTCT200#; Sàn BTCT200# (hoặc sàn hiên BTCT200#; Trần nhựa liên doanh);Xà gồ thép hình, mái lợp tôn liên doanh; Trát tường VXM50#; Trát trần, cộtVXM75#; Nền lát gạch men liên doanh; Cửa đi pa nô kính, cửa sổ kính khung sắt(hoặc cửa khuôn nhôm, gỗ); Quét vôi ve toàn nhà; Hệ thống điện (hoặc không cóhệ thống điện), thoát nước, chống sét đồng bộ hoàn chỉnh.

+ Chiều cao nhà tính thông thủylà 3,00 m (tính từ Cos 0.00 nền nhà đến mặt dưới sàn).

+ Đối với mái của khu phụ trợ(bếp và WC) được thiết kế liền với mái nhà ở (hoặc làm bán mái liền kề).

3. Thời gian thực hiện:

+ Đối với những dự án đã phêduyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thẩm định thiết kế cơ sở. Thì thiết kế nhà ởcông vụ cho giáo viên không phải thiết kế theo Quyết định số 13/2008/QĐ-BXD ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tập thiết kế mẫu Nhàở công vụ cho giáo viên phục vụ Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà côngvụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.

+ Đối với những dự án chưa phêduyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, chưa thẩm định thiết kế cơ sở. Thì thiết kế nhàở công vụ cho giáo viên phải tuân thủ theo mẫu ban hành theo Quyết định số13/2008/QĐ-BXD ngày 23 tháng 10 năm 2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành Tậpthiết kế mẫu Nhà ở công vụ cho giáo viên phục vụ Đề án Kiên cố hóa trường, lớphọc và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012.

Trên đây là nội dung hướng dẫncụ thể hơn về thiết kế nhà công vụ cho giáo viên năm 2008, thuộc Đề án Kiên cốhóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên.Trong quá trình triển khai, thực hiện có gì vướng mắc xin phản ánh kịp thời vềSở Xây dựng theo số điện thoại: 02303 825 978 ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu VP, GĐ

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Vũ Ngọc Vương