BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8832/BKHĐT-ĐTNN
V/v điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Yamagata Solutions Việt Nam

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tưthành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 3914/KH &ĐT-ĐTNN ngày 22 tháng10 năm 2014 của SởKế hoạch và Đầu tưthành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư củaCông ty TNHH Yamagata Solutions Việt Nam chuyển địa điểm thực hiện dự án, trụsở chính của doanh nghiệp từ khu công nghiệp ra ngoài khu công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về chuyển trụ sở chính, địa điểm thực hiện dự án:

Theo quy định tại Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Đầu tư,Ủy bannhân dân cấptỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh) đối với các dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu côngnghệ cao, khu kinh tế (Điều 38) và Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất,khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự ántrong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Điều 39).Theo đó, việc Công ty TNHH Yamagata Solutions Việt Nam thay đổi địa điểm trụ sởchính từ lô 49I, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội ra ngoài khucông nghiệp tại địa chỉ phòng 402, tầng 4, số 14 Pháo Đài Láng, phường LángThượng, quận Đống Đa, Hà Nội có thể áp dụng trình tự, thủ tục và hồ sơ theo quyđịnh tại Khoản 2 Điều 35 Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 củaChính phủ về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể:

- Công ty gửi hồ sơ đến Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội gồm các nội dung: tên, mã số doanh nghiệp,mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; địa chỉ trụ sở chính dựđịnh chuyển đến; họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanhnghiệp; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạnmột thành viên (quyết định phải ghi rõ những nội dung được sửa đổi trong Điềulệ công ty).

- Khi nhận hồ sơ, Ủyban nhân dân thành phố Hà Nội trao giấy biên nhận và đăng ký thay đổiđịa chỉ trụ sở chính cho doanh nghiệp.

- Khi nhận được Giấy chứng nhận đầu tư mới, Công typhải nộp lại bản gốc Giấy chứng nhận đầu tư cũ cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Lưu ý: Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sởchính, Công ty phải thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việcchuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế (Khoản 1 Điều 35 Nghị định43/2010/NĐ-CP nêu trên).

2. Ngành nghề và mục tiêu kinh doanh bổ sung:

- Mục tiêu “dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865)”là không trái với quy định và lộ trình thực hiện cam kết gia nhập WTO của ViệtNam (Biểu cam kết cụ thể về dịch vụ của Việt Nam trong WTO).

- Mục tiêu “thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhậpkhẩu, quyền phân phối bán buôn (không lập cơ sở bán buôn), quyền phân phối bánlẻ (không lập cơ sở bán lẻ) các hàng hóa có mã HS: 3919, 3920, 3923, 3926,4304, 4415, 4707, 4802, 4804, 4805, 4810, 4819, 4820, 4821, 4901 (không thựchiện quyền phân phối với mã HS này), 4909, 4910, 4911, 6305 và 8523 theo quyđịnh của pháp luật Việt Nam” là không trái với quy định và lộ trình thựchiện hoạt động mua bán hàng hóa và cáchoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóacủa doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam theo Thông tư số 34/2013/TT-BCT ngày 24 tháng 12 năm 2013 của Bộ Công Thương.

Với các mục tiêu hoạt động nêu trên, đề nghị căn cứ ýkiến của Bộ Công Thương về việc đáp ứng các điều kiện đối với ngành nghề kinhdoanh thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.

3. Về nguồn vốn đầu tư:

Theo báo cáo tài chính năm 2013 (đã được kiểm toán),Công ty có vốn chủ sở hữu âm1.885.301.056 đồng, tài sản dài hạn đã đầu tư là 1.168.320.784 đồng. Theo đó,đề nghị Nhà đầu tư giải trình về vốn để thực hiện các mục tiêu bổ sung, đảm bảotính khả thi của dự án.

4. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở xem xét,thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi QuýSở để tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy bannhân dân thành phố Hà Nội xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND Tp.Hà Nội;
- BQL KCN&CX Hà Nội;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng