VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8832/VPCP-KTN
V/v điều chỉnh cục bộ QHC xây dựng để bổ sung phát triển phong điện tại Khu kinh tế Nhơn Hội, tỉnh Bình Định

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnhBình Định (văn bản số 3203/UBND-CN ngày 15 tháng 9 năm 2010); ý kiến của cácBộ: Xây dựng (văn bản số 2077/BXD-HĐXD ngày 21 tháng 10 năm 2010), Công thương(văn bản số 10326/BCT-NL ngày 15 tháng 10 năm 2010), Kế hoạch và Đầu tư ( vănbản số 8489/BKH-KTCN ngày 25 tháng 11 năm 2010) về việc bổ sung chức năng pháttriển phong điện tại khu vực núi Phương Mai thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, Phó Thủtướng Chính phủ Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Đồng ý về nguyên tắc Ủy ban nhân dântỉnh Bình Định thực hiện việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khukinh tế Nhơn Hội như đề nghị tại văn bản nêu trên và tổ chức thực hiện theođúng quy định hiện hành

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủyban nhân dân tỉnh Bình Định và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: XD, KH&ĐT, CT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT; các Vụ: TH, ĐP;
- Lưu: VT, KTN(4b), Nghĩa (16).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý