TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 884/CT-TTHT
V/v: thuế thu nhập doanh nghiệp

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Công ty TNHH Cơ Nhiệt Điện 3H
Địa chỉ:
2/33 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình
Mã số thuế:
0301721943

Trả lời văn thư số 01/2014/CNĐ3 H-TNDNngày 11/01/2014 của Công ty về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), CụcThuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốđiều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật thuế TNDN và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị giatăng (có hiệu lực đến hết ngày 14/02/2014);

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành Luật Thuế TNDN (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho kỳtính thuế năm 2014);

Căn cứ Khoản 1 Điều 1Thông tư số 141/2013/TT-BTC ngày 16/10/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hànhNghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thihành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/7/2013:

“Áp dụng thuế thu nhậpdoanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 20 tỷ đồng

1. Doanh nghiệp đượcthành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam, kể cả hợp tác xã, đơn vị sựnghiệp có thu (sau đây gọi là doanh nghiệp) có tổng doanh thu năm không quá 20tỷ đồng được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 20% kể từ ngày 01tháng 7 năm 2013.

Tổng doanh thu năm làmcăn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng được áp dụng thuế suất 20% là tổngdoanh thu của năm trước liền kề của doanh nghiệp được xác định căn cứ vào chỉtiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên Phụ lục kết quả hoạt động sản xuấtkinh doanh của kỳ tính thuế năm trước liền kề theo Mẫu số 03-1A/TNDN kèm theotờ khai quyết toán thuế TNDN số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/2/2011 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung,thay thế (nếu có).

…”

Căn cứ quy định nêu trên,trường hợp của Công ty (thành lập từ năm 1999) nếu có doanh thu năm 2012 (căncứ vào chỉ tiêu mã số [01] và chỉ tiêu mã số [08] trên mẫu số 03-1A/TNDN phụlục kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN năm 2012) từ 20 tỷ đồng trở xuống thìthuộc đối tượng được áp dụng thuế suất thuế TNDN là 20% kể từ ngày 01/7/2013.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy địnhtại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTT số 4;
- Phòng Pháp Chế;
- Lưu: HC, TTHT.
6122-156 nghi

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga