BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8840/TCHQ-TXNK
V/v xác định mã số

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty CPTM dược mỹ phẩmĐào Tiến.
(R4-64 Hưng Phước 3, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phong, Q.7, TP. HCM)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số52-/ 2015/DT-CV ngày 8/9/2015 của Công ty CPTM dược mỹ phẩm Đào Tiến đề nghị hướngdẫn xác định mã số đối với mặt hàng có tên “pulpmatic” (máy xử lý chất thải vàvật dụng đựng chất thải bằng giấy). Về việc này, Tổng cục Hải quan có ýkiến như sau:

Theo trình bày tại công văn s 52/2015/DT-CV mặt hàng có công dụngxử lý các cht thải của người bệnh như đờmdãi, nước tiểu, phân ...chứa trong các vật dụng làm bằng giấy. Đồng thời, côngty có gửi kèm các giấy tờ liên quan đến sản phẩm.

Qua xem xét, công ty chỉ nêu tên gọi, công dụng của mặthàng, thông tin về mặt hàng tại các giấy tờ kèm theo chỉ nêu tính ưu việt khi sửdụng mặt hàng, không có thông tin cụ thể về thành phần, cấu tạo, cơ chế hoạt độngcủa mặt hàng. Do vậy, Tổng cục Hải quan chưa đủ cơ sở để xác định mã số theo đềnghị của Công ty.

Để đủ cơ sở xác định mã số, đề nghị công ty bổ sungcác thông tin liên quan đến mặt hàng như thành phần, cấu tạo, cơ chế hoạt động,cách thức sử dụng của mặt hàng có tên “pulpmatic” (ví dụ: mặt hàng có nhữngthành phần gì, khi cho chất thải vào máy thì máy hoạt động như thế nào, bộ phận nào của máy giúp máythực hiện được chức năng xử lý các chất thải…).

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CPTM dược mỹphẩm Đào Tiến biết và thực hiện.


Nơi nhận:

- Như trên;
- P
TCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c)
-
Lưu: VT, TXNK- PL - Nhung(3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trịnh Mạc Linh