BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8845/BTC-NSNN
V/v Xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm đối với cơ quan đơn vị

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2015

Kính gửi: SởTài chính thành phố Đà Nẵng

Trả lời đề nghị sửa đổi trách nhiệm xét duyệt, thẩmđịnh, thông báo quyết toán ngân sách nhà nước đối với cơ quan hành chính, đơnvị sự nghiệp tại công văn số 1143/STC-HCSN ngày 11/6/2015 của Sở Tài chínhthành phố Đà Nẵng, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Để tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệmcủa đơn vị dự toán, tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 73 của Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sáchnhà nước đã quy định, đơn vị dự toán cấp trên có trách nhiệm xét duyệt quyếttoán của đơn vị dự toán cấp dưới trực thuộc theo các nội dung sau:

- Xét duyệt từng khoản thu, chi phát sinh tại đơnvị;

- Các khoản thu phải đúng các luật, pháp lệnh thuế,pháp lệnh phí, lệ phí và các chế độ thu khác của Nhà nước;

- Các khoản chi phải bảo đảm các điều kiện chi theoquy định;

- Các khoản thu chi phải hạch toán theo đúng chế độkế toán, đúng Mục lục Ngân sách nhà nước, đúng niên độ ngân sách;

- Các chứng từ thu, chi phải hợp pháp. Sổ sách vàbáo cáo quyết toán phải khớp với chứng từ và khớp với số liệu của Kho bạc Nhànước.

Kết thúc việc; xét duyệt quyết toán, đơn vị dự toáncấp trên ra thông báo xét duyệt quyết toán theo quy định.

2. Để giảm thủ tục hành chính, tại Khoản 1 và Khoản3 Điều 74 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP nêu trên đã quy định, cơ quan tài chínhthẩm định quyết toán năm của các đơn vị dự toán cấp I thuộc ngân sách cấp mìnhtheo các nội dung sau:

- Kiểm tra tính đầy đủ và khớp đúng giữa các sốliệu quyết toán theo quy định; bảo đảm khớp đúng giữa số liệu quyết toán củađơn vị dự toán cấp I với các thông báo duyệt quyết toán của cơ quan, đơn vịtrực thuộc và xác nhận số liệu của Kho bạc Nhà nước;

- Xem xét, xác định tính chính xác và hợp pháp củasố liệu quyết toán của các khoản tăng, giảm so dự toán được giao.

Kết thúc quá trình thẩm định quyết toán, cơ quantài chính ra thông báo thẩm định quyết toán theo quy định.

Các nội dung xét duyệt và thẩm định quyết toán màđơn vị dự toán cấp trên và cơ quan tài chính phải thực hiện được cụ thể hóatrong Thông tư số 01/2007/TT-BTC ngày 02/01/2007 của Bộ Tài chính.

Nội dung đề nghị của Sở Tài chính thành phố Đà Nẵngtại công văn số 1143/STC-HCSN ngày 11/6/2015 nêu trên đã được thể hiện trongcác quy định tại các văn bản nêu trên.

3. Để bảo đảm tính chính xác số liệu quyết toán vàtính tuân thủ pháp luật, tại Khoản 3 Điều 70 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP nêutrên đã quy định: Trường hợp đơn vị dự toán cấp I đồng thời là đơn vị sử dụngngân sách, cơ quan tài chính duyệt quyết toán và thông báo kết quả xét duyệtquyết toán cho đơn vị dự toán cấp I.

4. Các quy định nêu trên được đưa vào Luật Ngânsách nhà nước Quốc hội đã thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII ngày25/6/2015.

Vì vậy, đề nghị Sở Tài chính tổ chức thực hiện xétduyệt, thẩm định, thông báo quyết toán ngân sách nhà nước theo quy định tại cácvăn bản nêu trên./.


Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Pháp chế;
- Lưu VT, Vụ NSNN(8)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Đào Xuân Tuế