TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 885/TCHQ-GSQL
V/v: Ôtô đã qua sử dụng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006

Kính gửi: Công ty TNHH và tư vấn LVH

Trả lời công văn số 6214/LVH-KD01 ngày 14/2/2006 của Công ty về việc nhập khẩu ô tô đã qua sử dụng, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo nội dung công văn của Công ty thì không rõ ô tô nhập khẩu của công ty thuộc loại nào? Xe đã nhập khẩu chưa? Nên Tổng cục Hải quan không có cơ sở trả lời. Theo quy định hiện hành thì ô tô vận chuyển hành khách loại 16 chỗ ngồi đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khẩu. Việc gửi kho ngoại quan đối với ô tô đã qua sử dụng là mặt hàng cấm nhập khẩu phải được phép của Bộ Tài chính.

Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ, Điều 10 có quy định việc nhập ô tô các loại đã qua sử dụng. Nghị định này có hiệu lực thực hiện từ 01/05/2005, và hiện vẫn chưa có hướng dẫn thực hiện của các Bộ, Ngành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu