BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 885/TCT-CS
V/v Thuế GTGT đối với phụ tùng máy bay nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines.
(112 Hồng Hà, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1885/JPA-TCKT ngày6/12/2011 của Công ty cổ phần hàng không Jetstar Pacific Airlines đề nghị hướngdẫn về thuế GTGT đối với phụ tùng máy bay nhập khẩu. Về vấn đề này, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 20 mục II phần A Thông tư số 129/2008/TT-BTC nêu trên thì:

“20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam;hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu;…

Hồ sơ, thủ tục để xác định và xử lý không thu thuế GTGTtrong các trường hợp này thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về thủ tụchải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất nhập khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu” thuộc đối tượng không chịuthuế GTGT.

Trường hợp Công ty cổ phần hàng không Jetstar PacificAirlines có một số động cơ và phụ tùng máy bay thuộc loại trong nước chưa sảnxuất được bị hư hỏng, đã tạm xuất ra nước ngoài để sửa chữa và tái nhập trở lạisau khi sửa xong thì đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủtục nhập khẩu để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần hàng không JetstarPacific Airlines được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCT: Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Cục thuế TP. HCM; Cục Hải quan TP. HCM;
- Lưu: VT, CS(2).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân