BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 8857/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hải quan đối với hàng GC

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Công ty TNHH TAV
(địa chỉ: Khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình)

Trả lời công văn số 18062014/TAV-XNK ngày 18/6/2014 của Công ty TNHHTAV về việc hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng gia công, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

1/ Về việc sử dụng chứng từ FCR (Forwarders Certificate of Receipt):

FCR là Giấy chứng nhận về các chỉ dẫn gửi hàng do người giao nhận pháthành và xác nhận đã nhận hàng hóa như ghi trong FCR từ người gửi hàng; và ngườigiao nhận đang giữ hàng để thực hiện việc gửi hàng không hủy ngang cho ngườinhận hàng được chỉ định hoặc giữ lô hàng đó tùy theo quyền định đoạt của ngườinhận hàng. Như vậy, căn cứ Điều 30 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính, nhằm mục đích xác định hàng hóa đã xuất khẩu thì:

- Đối với hàng hóa xuất khẩu đưa vào CFS thì FCR được coi là chứng từtương đương vận đơn.

- Đối với hàng hóa xuất khẩu theo đường biển, đường thủy nội địa thìphải căn cứ trên vận đơn xếp hàng lên phương tiện vận tải.

2/ Việc việc xây dựng định mức: Khoản 6 Điều 3 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của Bộ Tài chính quy định cụ thể về định mức sửdụng nguyên liệu, định mức vật tư tiêu hao và tỷ lệ hao hụt nguyên liệu hoặcvật tư, do vậy Công ty căn cứ thực tế sản xuất để xây dựng định mức và thôngbáo cho cơ quan hải quan.

3/ Về việc khai báo và thời điểm thông báo định mức: Thực hiện theo quyđịnh tại khoản 2, 3 Điều 11 Thông tư số 13/2014/TT-BTC ngày 24/1/2014 của BộTài chính.

4/ Theo quy định tại Luật Hải quan sửa đổi số 54/2014/QH13 vừa đượcQuốc Hội khóa XIII thông qua ngày 30/6/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2015 thìviệc thông báo định mức sẽ được thay đổi. Tổng cục Hải quan ghi nhận ý kiến củaCông ty và sẽ có hướng dẫn trong thời gian tới.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh