BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------
V/v: Tăng cường công tác giám sát hải quan đối với hàng hóa của khách xuất cảnh đã hoàn thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Cục Hải quan thành phố Hà Nội;
- Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 2252/HQHCM-CBL-XL ngày 20/06/2014 về việc vướng mắctrong công tác xử lý vi phạm đối với người nước ngoài xuất cảnh đã có hành vi không mang hàng hóa đã được hoàn thuế VAT khi xuất cảnh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
Qua công tác kiểm tra, kiểm soát đối với hành khách thực hiện làm thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện trường hợp lợi dụng chủ trương hoàn thuế giá trị gia tăng dưới hình thức sau khi làm thủ tục hoàn thuế VAT, khách xuất cảnh tìm cách đưa ngược số lượng hàng đã được hoàn thuế vào nội địa thông qua người đưa tiễn (có thẻ an ninh ra vào khu vực cách ly).
Để đảm bảo công tác quản lý hải quan, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài, Tân Sơn Nhất tăng cường công tác giám sát, phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa bàn, quản lý đối với hàng hóa của người nước ngoài, người định cư ở nước ngoài mang theo khi xuấtcảnh đã được hoàn thuế VAT theo quy định tại Thông tư số 72/2014/TT-BTC ngày 30/05/2014 của Bộ Tài chính, đảm bảo không để xảy ra thẩm lậu hànghóa, thất thoát thuế của nhà nước.
Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh thực hiện nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh