BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------
Số: 886/BNN-CB
V/v: Điều chỉnh, quy hoạch Khu công nghiệp tỉnh Bến Tre đến năm 2020
Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời văn bản số 1139/BKH-QLKKT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý kiến về Đề án điều chỉnh Quy hoạch khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre đến năm 2020, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
1. Đến nay, toàn tỉnh Bến Tre có 07 khu công nghiệp được quy hoạch trong danh mục các khu công nghiệp cả nước. Tuy nhiên, chỉ có 02 khu công nghiệp được thành lập với diện tích 173,4 ha trong đó đất công nghiệp có khả năng cho thuê 113,89 ha. Đến nay đã cho thuê 81,63 ha chiếm 85% diện tích.
2. Về ý kiến tham gia: Các khu công nghiệp tỉnh Bến Tre dự kiến điều chỉnh bổ sung đến năm 2020 sẽ có 7 khu công nghiệp với tổng diện tích đất 1.440 ha (trong đó đưa khu công nghiệp An Phước có diện tích 230 ha ra khỏi quy hoạch và bổ sung khu công nghiệp Phú Thuận quy mô diện tích 230 ha), đề nghị bổ sung làm rõ thêm:
- Phân tích làm rõ thêm lợi thế của tỉnh về nguồn nhân lực, nguyên liệu chủ lực (thủy sản, trái cây, lúa gạo vv…) thị trường, cơ sở hạ tầng vv… để xác định quy mô đầu tư phù hợp, tránh tình trạng quy hoạch “treo” gây lãng phí.
- Đánh giá những tác động ảnh hưởng đến đời sống của người dân (số người, số hộ gia đình, lao động bị mất việc làm, phải chuyển đổi nghề… hướng giải quyết), nhằm đảm bảo sinh kế và an sinh xã hội cho lao động nông nghiệp bị thu hồi đất.
- Chính sách cụ thể để thu hút đầu tư phát triển sản xuất trong các khu công nghiệp.
Trên đây là ý kiến của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/cáo);
- TT Hồ Xuân Hùng;
- Lưu VT, CB.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hồ Xuân Hùng