TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP.
HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 886/CT-TTHT
V/v: Chính sách thuế

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2014

Kính gửi:

Ngân hàng TMCP Phương Đông
Địa chỉ: 41-45 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1
Mã số thuế: 0300852005

Trảlời văn thư số 32/2014/CV-OCB ngày 15/01/2014 của Ngân hàng về chính sách thuếgiá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến nhưsau:

Căncứ Nghị định 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật thuế GTGT.

Căncứ Tiết a Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 64/2013/TT-BTC ngày 11/01/2012 của Bộ Tàichính hướng dẫnNghịđịnh số 51/2010/NĐ-CP ngày14/5/2010 của Chính phủ quy định vềhóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ:

“...

Ngày lập hóa đơn đối với cung ứng dịch vụ là ngàyhoàn thành việc cung ứng dịch vụ, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thuđược tiền. Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ thực hiện thu tiền trước hoặctrong khi cung ứng dịch vụ thì ngày lập hóa đơn là ngày thu tiền.

. . .”

Trườnghợp Ngân hàng theo trình bày ký hợp đồng thuê kho với Công ty cho thuê và trảtrước tiền thuê thời hạn 3 năm thì khi thu tiền bên cho thuê phải lập hóa đơn GTGTđối với toàn bộ tiền cho thuê kho đã nhận. Nếu Ngân hàng cho đơn vị khác thuêlại thì Ngân hàng phải lập hóa đơn GTGT và kê khai, nộp thuế theo quy định(Ngân hàng liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để bổ sung thêm chức năng kinhdoanh).

Vềviệc sau khi ký hợp đồng, thu tiền thuê của Ngân hàng, bên cho thuê lại ký hợpđồng thuê lại toàn bộ kho đã cho Ngân hàng thuê thì đề nghị Ngân hàng có vănbản giải trình rõ thực tế nghiệp vụ kinh tế phát sinh để Cục Thuế TP có căn cứhướng dẫn phù hợp với quy định của pháp luật.

Cụcthuế TP thông báo Ngân hàng biết để thực hiện theo đúng quy định tại các vănbản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng KTT số 3;
- Phòng PC;
- Lưu (TTHT, HC).
230 – 12425/14 B.Hang

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga