BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
---------------
V/v: giải quyết chế độ lao động dôi dư
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2012

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Trả lời công văn số 739/UBND-KTN ngày 05/3/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xem xét cho ý kiến về việc giải quyết chế độ trợ cấp lao động tại Công ty Công trình đô thị Phan Thiết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ quy định về chế độ lao động dôi dư chỉ áp dụng đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu được chuyển đổi từ công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định về chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nhưng chưa giải quyết chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2004, Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2007, Nghị định số 110/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, nay tiếp tục thực hiện sắp xếp lại (cổ phần hóa, giao, bán, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển thành đơn vị sự nghiệp, giải thể, phá sản) theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Đối với Công ty Công trình đô thị Phan Thiết là đơn vị sự nghiệp chuyển đổi thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 91/2010/NĐ-CP nêu trên; trong quá trình thực hiện, trường hợp cần thiết phải áp dụng chế độ lao động dôi dư theo Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20/8/2010 của Chính phủ thì đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận báo cáo cụ thể, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định.
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Phạm Minh Huân