BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8860/TCHQ-GSQL
V/v xử lý thuế đối với 118 cuộn thép bị mất của Công ty TNHH Thép Phú Vinh

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục HQ TP.Hồ Chí Minh.

Trả lờicông văn số 2039/HQHCM-TXNK ngày 30/07/2015 của Cục Hải quan TP.H Chí Minh về việcxử lý thuế đối với 118 cuộn thép bị mất của Công ty TNHH Thép Phú Vinh, Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tạiĐiều 3, Điều 4, Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng thì ngườinộp thuế GTGT là tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịuthuế GTGT và tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

Căn cứ quy định tạiĐiều 3 Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chínhphủ; điểm h khoản 3 Điều 18 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày6/12/2010 (hoặc điểm c khoản 2 Điều 20 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013) của Bộ Tài chính và kết luận của Tòa ánnhân dân TP.HChí Minh tại Bản án số 489/2014/HSST ngày 19/12/2014, theođó Công ty TNHH Thép Phú Vinh là tổ chức đứng tên trên tờ khai tạm nhập khẩu đểtái xuất (tờ khai đã được cơ quan hải quan xác nhận thông quan và đã có biên bảnchứng nhận số 19/BBHC 13 ngày 21/4/2012 bàn giao toàn bộ lô hàng cho doanh nghiệptự bảo quản chờ làm thủ tục tái xuất) nhưng bị nhân viên lấy cắp để bán tiêu thụnội địa và là đơn vị nhận số tiền bồi thường 1,2 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn TiếnTrường thì Công ty TNHH Thép Phú Vinh phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụvề thuế đối với số thép đã tiêu thụ nội địa.

Tổng cục Hải quantrả lời để Cục HQ TP.Hồ Chí Minh được, thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GIÁM SÁT QUẢN LÝ VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn