TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8861/CT-TTHT
V/v: khấu trừ thuế giá trị gia tăng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 10 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Haskoning Việt Nam
Địa Chỉ: 236/26C Điện Biên Phủ, P. 17, Q. Bình Thạnh
Mã số thuế : 0303213092

Trả lời văn thư ngày 25/10/2013 của Côngty về khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 28/2011/TT-BTCngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quảnlý thuế;

Căn cứ công văn số 17848/BTC-TCTngày 29/12/2012 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ thuế GTGT theo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ;

Tại Khoản 1 công văn số 6789/BTC-TCTngày 29/5/2013 của Bộ Tài chính về việc khấu trừ 2% thuế GTGT quy định phạm vikhấu trừ thuế GTGT:

“Không thực hiện khấu trừ thuế GTGTđối với các hợp đồng tư vấn, khảo sát, thiết kế, lập dự án, kiểm toán, bảohiểm.”

Trường hợp Công ty ký hợp đồng vớiBan Quản lý các Dự án Đường thủy nội địa phía Nam để cung cấp dịch vụ tư vấnđánh giá thực hiện dự án Phát triển cơ sở hạ tầng giao thông Đồng bằng sông CửuLong, kinh phí thực hiện bằng nguồn kinh phí NSNN thì khi chuyển tiền thanhtoán cho Công ty, Kho bạc Nhà nước không thực hiện khấu trừ thuế GTGT theo hướngdẫn trên.

Cục Thuế thông báo Công ty biết đểthực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được tríchdẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P. KTT số 2;
- P.Pháp chế;
- Lưu: HC, TTHT
ppnghi 284394-2819 HC

KT. CỤC TRƯỞNGPHÓ CỤC TRƯỞNGTrần Thị Lệ Nga