BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 8861 TC/TCDN
V/v trích lợi nhuận vượt kế hoạch bổ sung quỹ tiền lương thực hiện năm 2002

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Tổng Công ty Xi măng Việt Nam

Trả lời công văn số 1579/XMVN-TCLĐ ngày 04 tháng 08 năm 2003 của Tổng Công ty Xi măng Việt Nam về việc trích một phần lợi nhuận tăng thêm bổ sung của quỹ tiền lương năm 2002, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2001 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 28/CP ngày 28 tháng 3 năm 1997 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp nhà nước; Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 01 năm 2001 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước.

Bộ Tài chính đồng ý để các đơn vị và cơ quan Tổng Công ty xi măng Việt Nam được trích từ lợi nhuận tăng thêm (vượt kế hoạch) để bổ sung quỹ tiền lương năm 2002 nếu đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định tại Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH nêu trên. Số tiền trích được hạch toán vào tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2002.

Nguồn trích được lấy từ lợi nhuận tăng thêm sau khi đã trừ thuế thu nhập doanh nghiệp (kể cả thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung) và các khoản trích lập khác như: tiền sử dụng vốn, các quỹ dự phòng, bù lỗ các năm trước, các khoản chi phí không được hạch toán vào lợi nhuận trước thuế (nếu có).

Mức trích cụ thể do Tổng Công ty xi măng Việt Nam quyết định cho từng doanh nghiệp theo đúng quy định của Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH (từ nguồn lợi nhuận tăng thêm của từng doanh nghiệp sau khi đã trừ đi các khoản nêu trên) và không được vượt quá 03 tháng lương bình quân thực tế thực hiện năm 2002 của doanh nghiệp.

Đề nghị Tổng Công ty xi măng Việt Nam tiến hành thẩm định các chỉ tiêu thực hiện, điều kiện áp dụng, loại trừ các yếu tố khách quan để xác định lợi nhuận tăng thêm làm căn cứ trích bổ sung quỹ tiền lương từ lợi nhuận vượt kế hoạch của các doanh nghiệp thành viên.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Lê Thị Băng Tâm