BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8862/TCHQ-TXNK
V/v xét khoản giảm giá

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Công ty TNHH Kinh doanh Dịchvụ Tổng hợp Tuấn Tường.
(Thôn 10(nhà ông Trịnh Văn Đảo), xã Việt Tiến, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05 tháng 9năm 2015 của Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Tuấn Tường về việc xemxét khoản giảm giá sau khi kết thúc hợp đồng đối với mặt hàng xe ô tô con đãqua sử dụng nhập khẩu theo hp đồngsố 30 SG-TT/2014 ngày 11/8/2014 tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng. Về vấn đề này, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

Qua xem xét hồ sơ đề nghị xét giảm giá của Công ty gửikèm công văn số 05 nêu trên thì:

- Tại hợp đồng mua bán số 30 SG-TT/2014 và phụ lục hp đồng đính kèm thể hiện số lượng nhậpkhẩu xe ô tô cũ là 30 chiếc, trong khi thực tế nhập khẩu là 20 chiếc (thể hiệntrên các tờ khai nhập khẩu, Bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa thuộc hợpđồng mua bán hàng hóa có điều khoản giảm giá và Bản thanh lý hợp đng).

- Trị giá hàng hóa tại Phụ lục hợp đồng là 1.051.100 usd, trị giá hàng hóatại 20 tờ khai hải quan theo Bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu là 734.000 usd,trong khi tại các chứng từ thanh toán qua ngân hàng thể hiện trị giá Công ty đãthanh toán cho hợp đồng số 30 SG-TT/2014 là 766.850 usd (bao gồm khoản phí ngânhàng là 1.780,57usd).

Căn cứ quy định tại điểm 2.2.4 khoản 2 Điều 14 Thôngtư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 và điểm d khoản 2 Điều 15 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về trị giá hải quan đi với hàng hóa xuất khu, nhập khu, đối chiếu với hồ sơ đề nghị xétgiảm giá kèm theo công văn số 05 nêu trên thì trường hợp của Công ty TNHH Kinhdoanh Dịch vụ Tổng hp Tuấn Tường không đủ điềukiện để xem xét khoản giảm giá.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Kinhdoanh Dịch vụ Tổng hợp Tuấn Tường được biết./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- P
TCT. Nguyễn Dương Thái (để b/c);
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để biết);
-
Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng