BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8863/TCHQ-TXNK
V/v trị giá hải quan

Hà Nội, ngày 28 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 05 tháng 9năm 2015 của Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Tuấn Tường về việc xem xét khoản giảm giá sau khi kết thúc hợpđồng đối với mặt hàng xe ô tô con đã qua sử dụng nhập khẩu theo hợp đồng số 30SG-TT/2014 ngày 11/8/2014 tại các Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Hải Phòng khuvực I, khu vực II, khu vực III. Tuy nhiên qua xem xét hồ sơ đề nghị xét giảmgiá của Công ty thấy rằng:

- Tại hợp đồng mua bán số 30 SG-TT/2014 và phụ lục hợp đồng đính kèm thểhiện số lượng nhập khu xe ô tô cũ là 30 chiếc,trong khi thực tế nhập khu là 20 chiếc (thể hiện trêncác tờ khai nhập khẩu, Bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu hàng hóa thuộc hp đồng mua bán hàng hóa có điều khoảngiảm giá và Bản thanh lý hợp đồng).

- Trị giá hàng hóa tại Phụ lục hợp đồng là 1.051.100 usd, trị giá hàng hóatại 20 tờ khai hải quan theo Bảng kê theo dõi thực tế nhập khẩu là 734.000 usd,trong khi tại các chứng từ thanh toán qua ngân hàng thể hiện trị giá Công ty đãthanh toán cho hợp đồng số 30 SG-TT/2014 là 766.850 usd (bao gồm khoản phí ngânhàng là 1.780,57usd).

Căn cứ quy định tại Điều 12 Thông tư số 205/TT-BTCngày 15/12/2010 và Điều 5 Thông tư số 39/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tàichính quy định về trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì trịgiá hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu là giá thực thanh toán tính đến cửa khẩunhập đầu tiên được xác định bằng cách áp dụng tuần tự sáu phương pháp xác địnhtrị giá hải quan. Tuy nhiên do có sự chênh lệch giữa trị giá thực tế doanh nghiệpđã thanh toán và trị giá khai báo của doanh nghiệp đối với 20 chiếc xe ô tô nhậpkhẩu (giá thực tế thanh toán cao hơn trị giá khai báo), Tổng cục Hải quan đềnghị Cục Hải quan thành phố Hải phòng kiểm tra, rà soát hồ sơ gốc của doanhnghiệp, chứng từ thanh toán đxác địnhchính xác trị giá thực tế doanh nghiệp đã thanh toán đối với 20 chiếc xe ô tônhập khẩu theo hợp đồng số 30 SG-TT/2014 ngày 11/8/2014 (bản sao bảng kê theodõi thực tế hàng hóa theo công văn số 01/TB-CQBHVB ngày 7/9/2015 của doanh nghiệpđính kèm) làm cơ sở xác định số thuế phải nộp của doanh nghiệp theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phốHải Phòng biết và thực hiện./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- P
TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
-
Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Hưng