BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 887/BXD-KTXD
V/v: Hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/01/2011

Hà nội, ngày 07 tháng 6 năm 2011

Kính gửi:

- Ủy ban nhân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước.

Căn cứ Nghị định số 108/2010/NĐ-CP ngày29/10/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người laođộng làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác xã, trang trại,hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động. BộXây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tốithiểu mới từ 01/01/2011 như sau:

1. Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

a) Đối với các dự án đầu tư xây dựng côngtrình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy địnhtại Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 và Nghị định số 112/2009/NĐ-CPngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thìviệc điều chỉnh dự toán công trình do Chủ đầu tư quyết định.

b) Đối với các dự án đầu tư xây dựng côngtrình thực hiện việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy địnhtrước ngày Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lýchi phí đầu tư xây dựng công trình có hiệu lực thi hành, Chủ đầu tư thực hiệnđiều chỉnh dự toán xây dựng trên cơ sở điều chỉnh chi phí nhân công, chi phímáy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới đối với những khốilượng còn lại của dự án, gói thầu thực hiện từ ngày 01/01/2011. Nếu dự toáncông trình điều chỉnh làm vượt tổng mức đầu tư thì Chủ đầu tư báo cáo Người quyếtđịnh đầu tư xem xét, quyết định.

c) Đối với các bộ đơn giá xây dựng côngtrình do địa phương, Bộ chuyên ngành công bố, các Sở Xây dựng báo cáo Uỷ bannhân dân tỉnh, các Bộ hướng dẫn việc điều chỉnh đơn giá nhân công, máy thi côngtheo mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2011.

2. Điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát: Chiphí nhân công trong dự toán khảo sát xây dựng cũng được điều chỉnh theo nguyêntắc trong mục 1 nêu trên.

3. Một số chi phí khác tính bằng định mứctỷ lệ (%) trong dự toán xây dựng công trình được tính theo các quy định hiệnhành của Nhà nước.

4. Việc điều chỉnh giá hợp đồng, thanh toánkhối lượng thực hiện hoàn thành từ ngày 01/01/2011 theo nội dung hợp đồng vàcác điều khoản đã thỏa thuận ký kết giữa các bên.

Các Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Hội đồngthành viên Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước căn cứ ý kiến trên, hướngdẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo chế độ tiền lương mới đúng quyđịnh./.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Lưu: VP,Vụ KTXD(Nh10).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn