THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Đề xuất ký Hiệp định Tài trợ Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế”, vay vốn WB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------
Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014

Kính gửi:
- Các Bộ: Y tế, Tài chính, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 44/TTr-NHNN ngày 08 tháng 5 năm 2014 về đề xuất ký Hiệp định Tài Trợ cho Dự án “Giáo dục và Đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế”, vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB), căn cứ Quyết định của Chủ tịch nước tại văn bản số 1228/QĐ-CTN ngày 06 tháng 6 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao;
1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan và WB tổ chức ký Hiệp định Tài trợ và các văn bản pháp lý liên quan cho Dự án.
2. Bộ Y tế:
- Phối hợp với các cơ quan liên quan phê duyệt sổ tay thực hiện Dự án và sửa đổi dự thảo kế hoạch đấu thầu 18 tháng theo đúng kế hoạch đã thống nhất với WB;
- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát kỹ nhu cầu của Ban quản lý Dự án, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định.
Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các Phó Thủ tướng;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KGVX, KTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3b).TR.
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNGVũ Đức Đam