VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 887/VPCP-QHQT
V/v ký Hiệp định về Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan giữa Việt Nam với UAE

Hà Nội, ngày 13 tháng 02 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại văn bản số 12/TTr-BTC ngày 12 tháng 02 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ có ýkiến như sau:

1. Đồng ý nội dung dự thảo Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Các Tiểu Vương quốcẢ-rập Thống nhất v Hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau trong lĩnh vực hải quan (dướiđây gọi tắt là Hiệp định) kèm theo văn bảntrên.

2. Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định trên vớiđại diện có thẩm quyền của Các Tiểu Vương quốc Ả-rập Thngnhất (UAE). Bộ Ngoại giao làm th tục ủy quyền theo quyđịnh.

3. Bộ Ngoại giao gửi thông báo bằng văn bản cho BộNgoại giao UAE về việc đã hoàn tất các thủ tục pháp lý của Việt Nam để Hiệp địnhnày có hiệu lực (theo điều 16 của Hiệp định).

4. Giao Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) triển khai thực Hiệncó hiệu quả các nội dung của Hiệp địnhsau khi Hiệp định được ký và chính thức có hiệu lực.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, PCN Phạm Văn Phượng; các Vụ: KTTH, PL, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Viết Muôn