VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 8870/VPCP-KTN
V/v chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án xây dựng salon ôtô kết hợp trụ sở làm việc

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình

Xét đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnhHoà Bình (công văn số 1171/UBND-ĐĐ ngày 06 tháng 8 năm 2010, số 1748/UBND-ĐĐngày 09 tháng 11 năm 2010), ý kiến của các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn (công văn số 2805/BNN-KH ngày 30 tháng 8 năm 2010), Tài nguyên và Môitrường (công văn số 3725/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17 tháng 9 năm 2010) về việc chuyểnmục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án xây dựng salon ôtô kết hợptrụ sở làm việc tại xã Trung Minh, thành phố Hoà Bình, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

Việc chuyển mục đích sử dụng đấttrồng lúa để thực hiện Dự án xây dựng salon ôtô kết hợp trụ sở làm việc tại xãTrung Minh, thành phố Hoà Bình sẽ được xem xét, quyết định sau khi quy hoạchtổng thể sử dụng đất lúa toàn quốc đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 được Thủtướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểUỷ ban nhân dân tỉnh Hoà Bình và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: NN&PTNT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý,
Cổng TTĐT, Vụ ĐP;
- Lưu: VT, KTN (3). Th.13

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý