BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8872/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý điều chỉnh GCNĐT của Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9184/SKHĐT-ĐKĐT ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh và hồ sơ kèm theo đề nghị góp ý kiến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về bổ sung mục tiêu hoạt động:

Theo quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO chỉ áp dụng đối với ngành dịch vụ mà Việt Nam cam kết mở cửa, không áp dụng đối với các ngành sản xuất.

Theo Giấy chứng nhận đầu tư số 411043001532 chứng nhận lần đầu ngày 28 tháng 01 năm 2011, thay đổi lần 12 ngày 25 tháng 8 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã cho phép Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam được thực hiện “sản xuất cácloại bánh ngọt, bánh mỳ, kem, đồ ung và cà phê (Doanh nghiệp không được t chức kinh doanh dịch vụ ăn ung quy định tại CPC 642 và CPC 643 của Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO)".

- Mục tiêu “chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa; sản xuất các loại bánh từ bột; sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn; sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu; sảnxuất đồ ung không cn, nước khoáng” không thuộc lĩnh vực hạn chế đầu tư theo quy định tại Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Đầu tư.

- Mục tiêu “Dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống”: Theo quy định tại Biểu cam kết thương mại dịch vụ của Việt Nam trong WTO, “dịch vụ cung cấp thức ăn (CPC 642) và đồ uống (CPC 643)” không hạn chế, ngoại trừ: trong vòng 08 năm kể từ ngày gia nhập, việc cung cấp dịch vụ cần tiến hành song song với đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo hoặc mua lại khách sạn; sau đó không hạn chế. Theo đó, việc Công ty bổ sung hoạt động “dịch vụ cung cấp đồ ăn, thức uống” là không phù hợp với quy định tại Biểu cam kết nêu trên.

Tuy nhiên, tại công văn số 8612/BCT-KH ngày 23 tháng 9 năm 2013, Bộ Công Thương (Bộ quản lý chuyên ngành) có nội dung: “Chấp thuận chủ trương cho phép mở cửa sớm hơn so với cam kết gia nhập WTO theo hướng: từ nay đến ngày 01 tháng 01 năm 2015, cho phép các doanh nghiệp FDI được thuê cửa hàng kinh doanh dịch vụ ăn ung tại khách sạn hoặc t hợp khách sạn, văn phòng, căn hộ cho thuê; trung tâm thương mại; siêu thị có quy hoạch khu dịch vụ ăn uống phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp”

Do vậy, việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Paris Baguette Việt Nam, đề nghị tham khảo ý kiến của Bộ Công Thương.

2. Các vấn đề cần lưu ý:

- Đề nghị Nhà đầu tư giải trình về vốn để thực hiện các mục tiêu bổ sung, đảm bảo tính khả thi của dự án.

- Bổ sung ngày tháng vào Quyết định của Paris Croissant Co., Ltd về việc điều chỉnh nội dung Giấy chứng nhận đầu tư của Công ty TNH Paris Baguette Việt Nam.

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị Quý Sở căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.


Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND thành phố Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu: VT, Cục ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Đỗ Nhất Hoàng