BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8873/BKHĐT-ĐTNN
V/v góp ý kiến cấp GCNĐT thành lập dự án đầu tư của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9319/SKHĐT-ĐKĐT ngày 30 tháng 10 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh đề nghị góp ý kiến cấp Giấy chứng nhận đầu tư thành lập dự án đầu tư của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Ngày 18 tháng 7 năm 2014, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 4691/BKHĐT-ĐTNN gửi Quý Sở về việc góp ý việc chuyển nhượng vốn liên quan đến ngành nghề và mục tiêu hoạt động theo cam kết WTO (Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Huy Việt Nam).

2. Mục tiêu hoạt động của dự án:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp có nghĩa vụ hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Theo đó, dự án của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Huy Việt Nam với mục tiêu “chế biến và bảo quản rau củ”, “dịch vụ cung cấp thực phẩm, bữa ăn cho bên ngoài (CPC 6423) chi tiết: sản xuất thực phẩm, món ăn, thức ăn chế biến sẵn (trừ sản xuất, chế biến thực phẩm tươi sống), và cung cấp cho các tổ chức có nhu cầu phục vụ bữa ăn cho nhân viên hay hội nghị và các sự kiện... trên cơ sở hợp đồng và đơn đặt hàng” là không trái với quy định nêu trên.

3. Các vấn đề khác của dự án, đề nghị xem xét, thẩm tra theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trìnhỦy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐĐT;
- Lưu VT, ĐTNN.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng