BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 8874/BKHĐT-ĐTNN
V/v hướng dẫn thủ tục về việc mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 9417/SKHĐT-ĐKĐT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thủ tục về việc mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

1. Về ngành nghề kinh doanh

- Hoạt động hỗ trợ vận tải như Công ty TNHH Kintetsu World Express Việt Nam mô tả tại văn bản số 26- 2014/KWE ngày 02/10/2014 có thể được xem xét xếp vào mã ngành dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ - CPC 7123.

- Dịch vụ vận tải hàng hóa đường bộ (CPC 7123): Cam kết WTO của Việt Nam quy định “Sau 3 năm kể từ khi gia nhập, tùy theo nhu cầu thị trường được phép thành lập liên doanh để cung cấp dịch vụ vận tải hàng hóa, trong đó tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 51%.” Theo đó, với tỷ lệ góp vốn của bên nước ngoài chiếm 70% trong Doanh nghiệp là chưa phù hợp với theo cam kết trên.

2. Các vấn đề khác có liên quan, đề nghị Quý Sở xem xét theo quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là một số ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư để Quý Sở tham khảo, nghiên cứu và trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét, quyết định theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tp Hồ Chí Minh;
- Vụ GS&TĐ;
- Lưu: VT, ĐTNNTD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Đỗ Nhất Hoàng